Co powinieneś wiedzieć pracując na Gewerbe

 

Co powinieneś wiedzieć posiadając Gewerbę

Czyli działalność gospodarcza. W Waszym przypadku jednoosobowa firma obejmująca prowadzenie gospodarstwa domowego i opiekę nad starszymi osobami.

PAMIĘTAJ, JESTEŚ SZEFEM SWOJEJ FIRMY!

1. Jestem szefem, więc nikt mi nie mówi kiedy, jak i co mam robić. Respektuję jednak rytm dnia podopiecznego i jego przyzwyczajenia kulinarne. Moim celem jest aby podopieczny był zadbany, a w domu panował ład i porządek.

2. Nie zawsze zgadzam się na wysokość mojego honorarium, jeżeli w trakcie pobytu okaże się, że jest wyjątkowo ciężko występuję o podniesienie ustalonego honorarium. Negocjują bezpośrednio ze zleceniodawcą, czyli podopiecznym lub jego rodziną.

3. To ja zgłaszam do agencji gotowość przyjazdu, podaje kryteria oczekiwanych przeze mnie zleceń. Szczególnie dotyczy to ilości osób w domu, miejsca, warunków mieszkaniowych, stopnia trudności i stawki. Nie podejmuję się przyjęcia zlecenia, dopóki nie otrzymam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

4. Decyduję o tym, kiedy kończy się przyjęte przeze mnie zlecenie, respektuję jednak, że oczekiwany czas opieki trwa przynajmniej dwa miesiące. W sytuacjach nadzwyczajnych mogę odstąpić od umowy respektując siedmiodniowy czas wypowiedzenia. Wiem, że opuszczenie Stelli przed przyjazdem zmienniczki/zmiennika, czyli pozostawienie podopiecznego bez opieki zgodnie z §323c prawa karnego w Niemczech jest przestępstwem.

5. Moje honorarium zgodnie z umową otrzymuje bezpośrednio od mojego zleceniodawcy (podopiecznego).

6.  powodu braku dostępu do komputera i drukarki kwestie wystawiania rachunków zlecam Firmie Biuro – Service Goldener Herbst. Firma ta wysyła rachunki regularnie co miesiąc. Rachunki są wysyłane do mnie, po ich sprawdzeniu przekazuję je mojemu zleceniodawcy.

Jeżeli posiadasz aktywną Gewerbę zameldowaną pod adresem jednego serwisu biurowego tudzież prywatnie, nie melduj jej ponownie!
Posiadanie dwóch Gewerb w tym samym czasie może być ukarane karą pieniężną.

Posiadając Gewerbę, masz prawo współpracować z różnymi firmami. Pamiętaj aby przy wystawianiu rachunków, zachować ich kolejność oraz każdy nowy klient otrzymał kolejny numer klienta. Aby zachować chronologię rachunków proponujemy nadal korzystać z naszych usług zwartych w umowie ,,O świadczenie usług i serwis biurowy”. Wówczas zachowacie porządek w swojej dokumentacji, niezwykle ważny podczas rozliczenia podatkowego.

 

Dlaczego Firma SeniorenService Goldener Herbst nie zatrudnia opiekunek?

Opieka całodobowa gryzie się z prawem pracy. Trudno jest w Waszym fachu mówić o 8 godzinnym czasie pracy oraz zapewnić wolne soboty, niedziela i święta. Dodatkowo od roku 2020 prawo niemieckie dyktuje najniższą stawkę godzinowa, która wynosi 12 Euro/ godzinę. Lęk przed wejściem w konflikt z prawem, blokuje więc nas oraz niemieckiego klienta przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu i przejęcia roli pracodawcy. Drugim ważnym argumentem, który przemawia przeciwko zawieraniu umowy o pracę jest fakt, że umowa taka nie daje Wam możliwości elastycznego dopasowywania Waszego pobytu w Niemczech do prywatnego życia w Polsce. Umowa o pracę zobowiązuje Was do miesięcznego czasu wypowiedzenia, a czasami zdarza się, że musicie z powodu ważnych spraw rodzinnych opuścić miejsce opieki jak najszybciej. Poza tym zawód opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, rytm pracy dwa na dwa czy trzy na trzy daje Wam możliwość regularnego odnawiania sił.

 

Czy Gewerba liczy mi się do przyszłej emerytury?

W Niemczech w przeciwieństwie do naszego kraju osoba prowadząca działalność gospodarczą tzw. Gewerbę nie ma obowiązku odprowadzania składek do kasy emerytalno- rentowej. Składki są dobrowolne i nikt tego nie robi, bo tak naprawdę to się tez nie opłaca. Prawo do emerytury otrzymuje osoba, która przynajmniej przez pięć lat bez przerwy opłacała składki. O emeryturę można się starać od 67 roku życia, przypuszczalna kwota emerytury po pięciu latach wynosiłaby w waszym przypadku około 40 Euro miesięcznie. Oczywiście, jeżeli ktoś koniecznie chce opłacać składkę, może zgłosić się do DeutscheRentenversicherung i zadeklarować wpłaty. Innym sposobem zabezpieczenia na przyszłość są prywatne ubezpieczalnie, które maja całą gamę różnorodnych ofert. W tej kwestii nie udzielamy żadnych porad, każdy musi rozważyć to we własnym zakresie. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, takie ubezpieczenie gwarantuje nasza firma każdej osobie przebywającej na zleceniu u naszego klienta.

 

Przeszłość urzędowa w Niemczech o czym musimy wiedzieć?

Osoby, które w ostatnich trzech latach miały zameldowaną Gewerbe muszą przed kolejnym meldunkiem dostarczyć nam następujące dokumenty lub ich kopie:

 • pismo świadczące o nadaniu numeru podatkowego
 • pismo świadczące o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej/dotyczy tylko osób, które miały również meldunek zamieszkania
 • pismo potwierdzające wymeldowanie ostatniej Gewerby

Osoby posiadające Gewerbe zameldowaną pod obcym adresem są zobowiązane dać nam do wglądu:

 • aktualny wyciąg z Gewerbeamtu potwierdzający aktywność Gewerby
 • pismo świadczące o nadaniu numeru podatkowego

Osoby posiadające działalność gospodarczą w Polsce są zobowiązane podać nam do wglądu:

 • wpis do rejestru firm
 • nadanie numer Regon i NIP
 • aktualne dane do kolejnego rachunku czyli numer klienta oraz numer rachunku
 • kontakt do księgowej w Polsce

Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe i  jak mam sobie z tym poradzić?

Rozliczenie w Niemczech oddaje się do końca lipca.

Za rozliczenie wysłane po terminie Urząd Skarbowy nalicza opłatę za zwłokę!

Proszę zatem nie oddawać dokumentów na „ostatnią chwilę”; nasze biuro jak i radca podatkowy, potrzebujemy czasu aby opracować dosłane dokumenty. Ostateczny termin oddania jest 31.05. danego roku. Po upływie tej daty nie gwarantujemy oddania w terminie zeznania podatkowego.

BiuroService Goldener Herbst zgodnie z umową oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu wyma-ganych dokumentów do rozliczenia, nie jesteśmy jednak uprawnieni do jego wykonania. Koszt rozliczenia przez radcę po dodatkowego wynosi 120,00€ (płatne bezpośrednio na konto radcy podatkowego po otrzymaniu rachunku).

Za dodatkową pracę związaną z przygotowaniem do-kumentów do rozliczenia, koordynacją poczty, korespondencję z urzędem finansowym odnośnie zeznania podatkowego, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 59,00€ w formie przedpłaty, której należy dokonać na nasze konto po otrzymaniu rachunku.

WAŻNE!

Poprawne rozliczenie podatkowe zawiera również informację o wszystkich dochodach uzyskanych w ubiegłym roku przez podatnika i jego współmałżonka. Wszystkich, oznacza nie tylko tych uzyskanych w Niemczech, ale też w Polsce czy innym kraju Unii Europejskiej. Dlatego konieczne jest dosłanie zaświad-czenia EU EWR.
Zaświadczenie to musi być wypełnione i podbite przez Urząd Skarbowy w Polsce. Wydział Finansowy w Polsce wyda je na podstawie wypełnionego PIT 36 lub PIT 37 i załącznika ZG, na którym należy podać dochody osiągnięte za granicą.
Wykazanie dochodów zagranicznych w Urzędzie Skarbowym w Polsce jest obowiązkowe również dla osób, które nie osiągają dochodów w Polsce.
Osoby rozliczające się w Niemczech, a mające dochody w Polsce i korzystające z ulgi podatkowej w Polsce, muszą liczyć się ze zwrotem ulgi (wysokość zwrotu zależna jest od wysokości dochodu zagranicznego). Między Polską a Niemcami zawarta została umowa, która chroni podatnika przed podwójnym opodat-kowaniem.

 

Jaki jest próg podatkowy?

Kwota wolna od podatku za rok 2022 wynosi w Niemczech 9.984€ i podwaja się dla osób, które żyją w związku małżeńskim, a nie osiągają docho-dów w Polsce. Wolna stopa oznacza, że opodatkow-ane są dopiero dochody powyżej wymienionej kwoty. Oznacza to, że jeżeli zliczymy cały swój przychód roczny (brutto) odejmiemy od niego koszty, np. koszt biura, bilety za przejazd, ewentualnie koszt poniesiony na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zameldowanie Gewerby, opłaconego IHK, BGW itp, to otrzymamy kwotę dochodu (netto). Odejmujemy od kwoty netto kwotę wolną od podatku, czyli 9.984 € bądź 18.816 € u mężatek i żonatych – Wynik to kwota, która będzie opodatkowana (podatek średnio między 14-18%).

WAŻNE!

Jeżeli w trakcie trwania Gewerby ulegnie zmianie Wasz stan cywilny, trzeba koniecznie tą informację podać do wiadomości księgowego przygotowującego dokumenty do rozliczenia. Osoby żyjące w separacji ponad rok, są traktowane jako samotne. Jeśli jesteście Państwo w związku małżenskim a macie oficjalną rozdzielność majątkową, informacja ta rownież jest istotna do rozliczenia podatkowego.

 

Tabela orientacyjna

Podatek normalny dla osób samotnych nie mających dochodów w Polsce.

 Dochód netto w roku  Przypuszczalny podatek roczny do zapłaty
13.408,00  Euro 650,00 Euro
11.408,00 Euro 306,00 Euro
10.408,00 Euro 150,00 Euro
9.984,00 Euro 0,00 Euro

 

Co to jest podatek kościelny i kiedy jest naliczany?

W Niemczech Kościoły Katolickie i Ewangelickie oraz ich pracownicy są opłacani przez państwo. Państwo i jego rządy nie maja pieniędzy tylko dysponują pieniędzmi podatnika, którym jest każdy obywatel/mieszkaniec tego państwa. Ewangelicy odprowadzają podatki na kościół ewangelicki, a katolicy na katolicki. Jeżeli wypełniając wniosek o nadanie numer podatkowego zaznaczymy, że jesteśmy wyznawcami jednej z tych religii, wówczas przełoży się to na nasze zeznanie podatkowe, czyli zostanie naliczony podatek 9% od uzyskanego dochodu tzw. Podatek kościelny.

 

Informacja końcowa:

Zdarza się, że urzędy wysyłają listy do Polski, proszę zatem kontrolować również pocztę na podanym nam polskim adresie. Korespondencja urzędowa jest opra-cowywana przez nas w ramach serwisu biurowego, nie odpowiadamy jednak za sytuacje, kiedy trafia do nas za późno.

 

Co to jest składka IHK?

Z chwilą otworzenia Gewerby podlegacie państwo automatycznie pod instytucje państwowa tzw. IHK (odpowiednik CECH-u w Polsce czyli instytucji zrzeszającej niezależnych przedsiębiorców). Przynależność jest obowiązkowa i wiążę się z nią opłata roczna. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od osiągniętego przez Was dochodu, jaki dochód osiągnęliście dowiaduje się IHK automatycznie od wydziału finansowego po złożeniu rozliczenia podatkowego. Najczęściej w Waszym przypadku opłaty na IHK zaczynają się od kwoty 40 € i kończą na 65 €/ opłata roczna.

 

Co to jest podatek VAT tzw. Umsatzsteuer?

Podatek VAT, czyli podatek od obrotu dotyczy tylko osób, których roczny przychód przekroczył 22 000 €. Dlatego prosimy, aby po upływie pierwszej połowy bieżącego roku zliczyć rachunki i rozsądnie zaplanować pracę w drugiej połowie roku. Przejście na podatek obrotowy w branży opiekuńczej jest bardzo niekorzystny, stajecie się drożsi o 19 procent dla każdego klienta co uniemożliwia lub bardzo ogranicza znalezienie zleceniodawcy. Taki podatek pobiera się od klienta i odprowadza co miesiąc w tzw. rozliczeniu VAT do kasy wydziału finansowego. Bardzo skomplikowana procedura, którą przeprowadza biuro podatkowe.

 

Czy mogę opuścić Stelle nie czekając na zmiennika/zmienniczkę, a tym samym pozostawieniem osoby chorej samej?

Opuszczenie Stelli to wykroczenie prawne zgodne z § 323 c Niemieckiego Kodeksu Karnego. Firma i klient robią wówczas zgłoszenie na policję.

 

Jeżeli płaci mi bezpośrednio klient czy mam gwarancję, że na pewno otrzymam swoje honorarium?

 • Jeżeli klient opóźnia się z zapłatą, a brakująca kwota wynosi minimum 450 €, po trzech upomnieniach, oddajemy w Waszym imieniu sprawę do Adwokata. Koszt odwołania pokrywa Firma SSGH. Jeszcze nie zdarzyło się, aby taka interwencja nie przyniosła skutku.
 • Jeżeli powodem zwłoki jest niezadowolenie klienta z pracy opiekunki/opiekuna. Jeżeli są znaczne uchybienia lub stwierdza się nadużywanie alkoholu lub innych środków odurzających, ryzyko nieotrzymania pieniędzy zgodnie z wystawianym rachunkiem jest duże.

 

Ubezpieczenie grupowe Goldener Herbst

Ubezpieczenie na wypadek choroby

Szanowni Państwo, dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego zawartego w Waszym imieniu z HanseMerkur przez SeniorenService Goldener Herbst należy mieć zawsze przy sobie, ponieważ pełni on rolę karty ubezpieczeniowej. W przypadku konieczności skorzystania z wizyty u lekarza należy go okazać.

Co zrobić po odbytej konsultacji lekarskiej lub po odbytym leczeniu?

Proszę zażądać wystawienia rachunku na WASZE NAZWISKO!!! i adres podopiecznego. Rachunek musi być wystawiony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Oryginał należy jak najszybciej przesłać do naszego biura. Jeżeli dokonaliście opłaty w gotówce, musi być to potwierdzone na oryginale przez lekarza, wówczas ubezpieczalnia otrzyma od nas Wasz numer konta, na który dokona zwrotu po-niesionych kosztów. W przypadku kiedy lekarz nie otrzymał opłaty, ubezpieczalnia dokona tego obowiązku bezpośrednio na konto wystawiającego rachunek. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w 100 % maksymalnie do kwoty 30.000 Euro oraz koszt ewentualnego medycznego transportu do kraju.

 

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszt:

 • Leczenia ambulatoryjnego.
 • Leczenia ambulatoryjnego.
 • Leczenia stacjonarnego/szpitalnego (nie gwarantuje sali jednoosobowych ).
 • Leczenia bolącego zęba wraz z wypełnieniem: normalna plomba.
 • Wstawienia brakującego zęba  do max. 300 € tylko dla osób, które przebywają więcej jak 6 miesięcy w jednym ciągu oraz do max. 600 € dla osób, które przebywają  więcej jak 12 miesięcy w jednym ciągu.
 • Transportu zwłok do kraju lub pochówku w Niemczech do max. 10 000 Euro.

 

Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia w następujących przypadkach:

 • Samoczynnego uszkodzenia ciała oraz leczenia powikłań wynikających z próby popełnienia samobójstwa.
 • Leczenia chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie OC

Pokrywa koszty wynikające ze szkód osobowych i materialnych wyrządzonych osobom trzecim – max. 1,5 miliona Euro. Ubezpieczenie OC NIE POKRYWA kosztów w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim dokonanych na rzeczach od nich pożyczonych lub wynajętych oraz szkód dokonanych osobom trzecim wykonanych w trakcie wykonywanej dla nich pracy.

Ubezpieczenie powypadkowe:

Wypłaca odszkodowania w przypadku zaistnieniawypadku w trakcie PAUZY czyli nie dotyczy wypadków w trakcie PRACY. Ubezpieczenie powypadkowe wypłaca odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego inwalidztwa max. 25 000 €.
 • Śmierci ubezpieczonego w wysokości 10 000 €

Ubezpieczenie powypadkowe nie wypłaca odszkodowań jeżeli do wypadku lub śmierci doszło pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotykowego oraz w przypadku kiedy inwalidztwo zostało spowodowane wylewem krwi do mózgu lub zawałem serca.
Wypłaty odszkodowań dokonuje ubezpieczyciel po gruntownym sprawdzeniu okoliczności zaistnienia wypadku oraz procentowego określenia zaistniałych szkód.

 

Jak mogę się ubezpieczyć i czy jest to obowiązkowe?

Każda osoba meldująca się w Niemczech jest zgodnie z prawem niemieckim zobowiązana do posiadania niemieckiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie może być zawarte z państwowymi kasami chorych takimi jak AOK, BARMER, IKK itd. lub w prywatnych kasach chorych. Wszystkie współpracujące z nami osoby są ubezpieczone od momentu wjazdu na terytorium państwa niemieckiego, aż do momentu jego opuszczenia grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to nie jest darmowe, koszt jego mieści się w miesięcznej opłacie manipulacyjnej pobieranej przez nas od opiekunów, która wynosi 71,40 Euro. Ubezpieczenie zawiera pakiet medyczny, dentystyczny, zwrot kosztów zakupu leków na receptę w razie potrzeby transport karetką do szpitala lub do kraju, odszkodowania powypadkowe, transport zwłok do kraju. Pakiet ubezpieczeniowy z dokładnym opisem w języku polskim znajduje się w pakiecie startowym, który otrzymuje każda osoba zaraz po przyjeździe na Stelle.

 

Czy muszę przyjmować zlecenia na czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku?

Oczywiście oczekujemy od naszych opiekunek/opiekunów gotowości przyjęcia zleceń na Boże Narodzenie, cenimy sobie osoby, które rozumieją nasz problem i oferują się przyjechać raz na dwa lata. Nie przymuszamy jednak – pytamy.

 

Z jakimi konsekwencjami muszę się liczyć  jeśli nie opłacę na czas rachunków wystawi anych przez Firmę Goldener Herbst?

Opłata biurowa w głównej mierze zawiera zwrot kosztów ubezpieczenia, które firma wykupiła na cały okres Waszego pobytu i opłaciła, aby było ono czynne. Opłata jest zwrotem poniesionych przez nas kosztów, dlatego należy ją niezwłocznie uregulować. W razie zwłoki mamy prawo wstrzymać wszystkie usługi zawarte w “Umowie o świadczenie usług i serwis biurowy” § 4 (a-f). W razie długiej zwłoki oddajemy sprawę do adwokata.

Czy to prawda, że w miesiącach letnich jest duże zapotrzebowanie na wyjazdy do opieki?

To prawda, miesiące lipiec i sierpień to bardzo trudny okres dla wszystkich agencji. Większość opiekunów planuje w tym okresie urlopy rodzinne, wiele opiekunek opiekuje się wnuczętami. Apelujemy do wszystkich, którzy dysponują czasem w tym okresie, dzwońcie do nas! W tym trudnym okresie każdy ma szanse! Osoby ze słabym językiem, studenci. Akceptujemy też przyjazdy na krótkie okresy – dwa, trzy tygodnie.

 

Kiedy muszę zgłosić regularny termin zjazdu?

Osoby zjeżdżające autobusami, samolotami, pociągami mogą zjeżdżać od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU włącznie.

Osoby zjeżdżające małymi busami mogą zjeżdżać od WTORKU do SOBOTY włącznie.

 • Punktem zbiorczym jest ZAWSZE MIASTO KÖLN.
 • Godziny przewozów: od 8:00 do 16:00
 • Przewożenie Was ze Stelli na Stellę lub ze Stelli na lotnisko lub dworzec główny należy do naszych usług i nie podlega dodatkowym opłatom.  Osoby planujące zjazd do kraju muszą 14 dni wcześniej zgłosić to koordynatorce, przy zgłoszeniu należy podać:
 • datę zjazdu,
 • godzinę zjazdu,
 • środek transportu

Zgłoszenie zjazdu obowiązuje również osoby zjeżdżające własnym transportem lub busikiem.

 

Byłam zatrudniona mam kartę AOK, czy to mi coś daje?

Karta AOK to karta kasy CHORYCH!!! AOK jest państwową kasą chorych, jej świadczenia obejmują tylko leczenie i nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniem emrytalno – rentowym. Składki na emeryturę w Niemczech odprowadza się do DeutscheRentenver-sicherung!! Karty takie są wydawane na okres trzech lub pięciu lat. Karta ta nie uprawnia do korzystania z usług tej kasy chory w momencie kiedy zaprzestaną być odprowadzane składki. Oznacza to, że jeżeli zakończycie pracę, Wasz były pracodawca automatycznie wymeldowuje Was i wstrzymuje opłaty do kasy AOK. Oznacza to tym samym, że pomimo iż na karcie widnieje; gültig bis 2025 czy gültig bis 2029, jest ona nieważna. Dlatego nie próbujcie leczyć się nieważną kartą, bo czeka Was słona niespodzianka, AOK będzie żądała od Was uregulowania rachunków. My nie ubezpieczamy opiekunów w AOK, gdyż kasy państwowe nie mają stałych opłat na ubezpieczenie, żądają pokazania dochodu za miniony rok, jeśli był wysoki, podnoszą składkę oraz każą sobie nadpłacać. Lepiej nie mieć z państwowymi kasami nic do czynienia, prywatne kasy chorych mają stałe opłaty niezależnie od tego czy ktoś zarabia miliony czy tysiące w roku. Oczywiście w prywatnych kasach chorych mogą się ubezpieczać osoby posiadające Gewerbę, osoby zatrudniane są obligatoryjnie meldowane przez pracodawcę w państwowych kasach chorych takich jak; AOK, Barmer, IKK, TKK, Knapschaft.

 

“NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI”

Prowadząc firmę NIE UŻYWAMY słów: 

a) Arbeitgeber – pracodawca

b) Arbeitnehmer – pracobiorca

c) Gehalt – wypłata

d) Mein Chef – mój szef!!!

e) Arbeitvertrag – umowa o pracę

W zamian za to mówimy:

a) Auftraggeber– podopieczny lub jego rodzina

b) Auftragnehmer – zleceniobiorca czyli JA!

c) Honorrium – wypłata

d) mein Auftraggeber – mój zleceniodawca

e) Dienstleistungvertrag – umowa o świadczenie usług

Właściciele firmy SeniorenService Goldener Herbst nie są Waszymi szefami! Wasze relacje z nami to współpraca dwóch przedsiębiorstw.

 

Dlaczego Gewerba jest korzystną formą zarobkowania w sektorze opieki domowej?

Gewerba, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Państwa Niemieckiego w Waszym przypadku – obejmująca prowadzenie gospodarstwa domowego oraz opiekę nad osobami starszymi. Gewerba jest odpowiednikiem jednoosobowej działalności gospodarczej, podmiotu gospodarczego w Polsce. Zameldowanie Gewerby wiąże się z wystosowaniem wniosku do wydziału finansowego w Niemczech o nadanie numeru podatkowego. Otrzymanie numeru podatkowego oznacza, że podlega się pod prawo podatkowe w Państwie Niemieckim, co zobowiązuje i uprawnia do składania rocznego rozliczenia podatkowego w tym kraju. Brak odpowiedzi w tej kwestii ze strony wydziału finansowego nie zwalnia z konieczności złożenia rozliczenia podatkowego za miniony rok. Często numer jest nadawany dopiero po złożeniu zeznania podatkowego, czyli przychodzi wraz z tzw. Steuerbescheid (zatwierdzenie podatku).

 

Jakie są bieżące koszty wynikające z posiadania Gewerby?

Pierwsza opłata to opłata urzędowa z tytułu założenia Gewerby, wynosi 26 €. W pierwszym roku prowadzenia Gewerby nie ma żadnych kosztów wynikających z faktu jej posiadania. Pojawiają się one dopiero w kolejnym roku, po złożeniu zeznania podatkowego należą do nich:

 • koszt rozliczenia podatkowego/od 120 do 200€ w zależności od wysokości dochodu oraz ilości odliczeń.
 • składka IHK/od 40do 65€ w zależności od wysokości uzyskanego dochodu.
 • podatek dochodowy, jego wysokość również jest uzależniona od wysokości dochodu w poprzednim roku.
 • składki na emeryturę dla osób z Gewerby nie są w Niemczech obowiązkowe.

 

Kiedy dochodzi do podpisania umowy z SeniorenService Goldener Herbst?

Osoby, które decydują się na współpracę z naszą firmą przyjeżdżają na tzw. dzień zapoznawczy do naszego hotelu. Poznajemy się osobiście i omawiamy dokładnie punkty zawieranej między nami umowy. Jak już wcześniej wspomniano, osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Polsce oraz nie mają Gewerby umożliwiamy jej zameldowanie pod adresem specjalnie na ten cel utworzonego biura w Köln. Nasze centrum meldunkowe zostało zatwierdzone przez Urząd Miasta Köln oraz przez Urząd Finansowy Köln-Nord.

Zawieramy dwie umowy:
1) Umowa o świadczenie usług i serwis biurowy,
2) Umowa o pośrednictwo w sprawowaniu opieki całodobowej w domu klienta.
Obydwie umowy są napisane w języku niemieckim z wiernym tłumaczeniem na język polski. Przetłumaczone umowy znajdują się na stronach 18-23.

Uprzejmie informujemy, iż zameldowanie Gewerby pod naszym adresem jest możliwe tylko jednorazowo. Osoby, które raz wystąpią z naszej umowy czego konsekwencją będzie wymeldowanie Gewerby spod naszego adresu, nie mogą być po raz kolejny u nas zameldowane.

 

Kiedy mogę liczyć na BONUS OPŁATY ROCZNEJ?

Wskazaniami do bezpłatnego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy jest spełnienie pięciu następujących warunków:

 • Przyjęcie ofert, zgłaszanie gotowości pracy na minimum 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Przyjmowanie ofert, zgłaszanie gotowości pracy na Święta Bożego Narodzenia w systemie co 2 lata.
 • Przyjmowanie ofert, zgłaszanie gotowości przyjęcia pracy przynajmniej na 4 tygodnie, w okresie od 15 czerwca do 15 września.
 • Dobre referencje od naszych klientów.
 • Regularne opłacanie rachunków za obsługę biura.

Co musze wziąć pod uwagę planując zjazd ze Stelli?

 • Zjazd należy zgłosić osobiście koordynatorce przynajmniej 14 dni wcześniej
 • Zjazdy autobusami, samolotami, pociągami są możliwe tylko w dni: od PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 • Osoby zjeżdżające autobusami liniowymi, samolotami lub pociągami dojeżdżają/wyjeżdżają tylko z miasta KÖLN
 • Osoby korzystające z przewozów naszej firmy muszą respektować godziny pracy naszych pracowników, czyli przewozimy od 8-mej do 16-stej
 • Zjazd małymi busikami lub własnym środkiem transportu jest możliwy tylko od WTORKU DO SOBOTY

Przewozy bezpłatne:

 • z jednej Stelli na drugą
 • ze Stelli do hotelu i z hotelu na Stelle
 • przewozy ze Stelli na dworzec, lotnisko w Köln lub inne miasto wskazane przez koordynatorkę
 • przewozy z dworca, lotniska w Köln lub innego miasta wyraźnie wskazanego przez koordynatorkę na Stelle

Przewozy płatne:

 • wszystkie z prywatnego adresu lub pod prywatny adres
 • wszystkie z powodu pilnego zjazdu w soboty, niedziele i święta
 • wszystkie z powodu pilnego zjazdu po godzinie 16-stej

 

Wypadek w pracy należy niezwłocznie zgłosić koordynatorce!! 

W soboty, niedziele i święta oraz każdego dnia pracy po 17-stej

należy dzwonić na numer alarmowy: 0176/615 384 55